آیین نامه آموشی

آیین نامه آموشی

آیین نامه آموشی

قوانین و مقررات آموزشی

سال تحصیلی

هر سال تحصیلی مركب از دو نیمسال تحصیلی یک نیمسال تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته، آموزش است .

واحد های درسی ، طول مدت تحصیل وتعداد واحد ها

هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 وحداكثر 20 واحد درسی را انتخاب نمایند .

در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تعداد واحد های انتخابی در دوره تابستانی حداكثر 6 واحد درسی است.

حداكثر مدت مجاز تحصیل در دوره كاردانی و كارشناسی ناپیوسته 3 سال با رای کمیسیون موارد خاص می باشد .

تفاوت کاردانی ناپیوسته وکارشناسی ناپیوسته
کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی که پس از گذراندن دوره متوسطه وارد دوره کاردانی شده باشند. و کارشناسی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی است که پس از گذراندن دوره کاردانی وارد دوره کارشناسی می شوند .

حضور وغیاب
حضور در جلسات درس
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به درس الزامی است غیبت دانشجو در هر درس نباید بیشتر از سه جلسه مجاز تجاوز کند . در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.
غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است
تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس ودر امتحان به عهده شورای آموزشی مرکز 11 تهران است.

حذف اضطراری

در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی، درس یا دروس خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف كند.
برای دانشجویان ترمی حداقل نمره قبولی در هر درس 10و پودمانی 12 است دانشجویی كه در هر یك از دروس الزامی مردود شود در اولین فرصت ملزم به تكرار آن است با این حال نمرات كلیه دروس اعم از قبولی یا مردودی در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود .
برای دانشجویان پودمانی حداقل نمره قبولی در هر درس 12 است دانشجویی كه در هر یك از دروس الزامی مردود شود در اولین فرصت ملزم به تكرار آن است با این حال نمره قبولی جایگزین نمره مردودی می شود و در کارنامه دانشجو ثبت می شود .
شهریه دروس حذفی عودت داده نمی شود .

حذف پزشکی
دانشجویان متقاضی حذف پزشکی در موارد بستری در بیمارستان موظفند پس از ترخیص از بیمارستان حداکثر تا 24 ساعت پس از تاریخ امتحان مدارک پزشکی لازم را به دانشگاه ارائه دهند سپس درخواست¬های تأیید شده ، در شورای آموزشی دانشگاه مطرح و تنها در صورت نظر موافق شورا، حذف پزشکی پذیرفته می¬شود در غیر این صورت برای درس مذکور نمره صفر درج می گردد.

نام نویسی مشروط
میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید كمتر از 12 باشد، در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط اعلام خواهد شد .
دانشجویی كه به صورت مشروط نام نویسی می كند به جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد .
مرخصی تحصیلی دانشجو می تواند در هر یك از دوره های كاردانی و كارشناسی برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده كند .
مدت مرخصی تحصیلی جزء حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود .
تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت كتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.
دانشجو در نیمسالی كه از مرخصی استفاده می نماید موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را بپردازد .
مرخصی تحصیلی در نخستین نیمسال پذیرش امکان پذیر نمی باشد .

انصراف از تحصیل
ترك تحصیل بدون اجازه دانشگاه محل تحصیل انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد.
دانشجویی كه بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید.
در صورتی كه دانشجویی از تحصیل منصرف شود موظف است علاوه بر تسویه حساب كلیه نیمسال های تحصیلی كه مشغول به تحصیل آن بوده است، هزینه انصراف معادل شهریه ثابت و متغیر یك نیمسال رابپردازد .

شرایط انتقالی و مهمان

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یك دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته ومقطع تحصیلی است .
انتقال هر دانشجو به هر یک از دانشگاه های استان تهران ممنوع است.
انتقال دانشجو به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد در دو استان بلامانع می باشد .
مدارك فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود ودر آن مدرك تعداد واحد های گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد ها در دانشگاه های مبدأ ومقصد با ذكر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود .
انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یكبار مجاز است .
میهمان شدن دانشجو در یك دانشگاه مشروط بر این است كه دانشجو حداقل یك نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذارنده باشد .
میهمان شدن دانشجو در یك دانشگاه برای گذراندن یك یا چند درس به صورت تكدرس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
واحد هایی راكه دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد می گذارند، دانشجو باید کارنامه مهمانی خود را با مهر و امضا دانشگاه مقصد جهت ثبت نمرات به دانشگاه مبدا تحویل دهد و مدرك فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

تغییر رشته
دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع كاردانی وكارشناسی می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یك رشته به رشته دیگر در یك گروه آموزشی و همان دانشگاه تغییر رشته بدهد.و بر اساس کف معدل هر دو رشته سنجیده می شود و موافقت آن به صورت تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع می باشد .
دانشجو در هر یك از مقاطع تحصیلی تنها یك بار می تواند تغییر رشته دهد.
تغییر رشته در مقاطع تحصیلی همسطح صورت می گیرد . در غیر اینصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر امكان پذیر است . در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی وپس از نام نویسی دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد .
دروسی كه دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود كه به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید اشتراك محتوایی داشته باشد و نمره هر یك از آن دروس نیز از 12 كمتر نباشد.

معرفی به استاد
در صورتیکه دانشجویی کلیه دروس عملی و نظری خویش را گذرانده باشد و برای فراغت از تحصیل نیاز به گذراندن حداکثر 4 واحد نظری داشته باشد می تواند پس از موافقت دانشگاه تا سقف 4 واحد، و با اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه دروس باقی مانده را بصورت معرفی به استاد امتحان دهد. انجام امتحان در پایان تمامی دوران تحصیل دانشجو در ترم آخر می باشد .
شهریه دروس معرفی به استاد : شهریه ثابت ندارد و فقط شهریه درس اخذ می گردد.

معادلسازی دروس
در صورتی که دانشجو قبل از ورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را در مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تایید وزارت علوم ، فن آوری و تحقیقات گذرانده باشد، می تواند دروسی را که از نظر سرفصل و محتوی حداقل 80٪ تشابه به سرفصل دروس مورد نظر داشته و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را معادلسازی نماید. لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر نباید از 12 کمتر باشد برای دوره پودمانی و نمره کمتر از 10 برای دوره ترمی می باشد .معادلسازی از طریق گروه آموزشی صورت می پذیرد.

دروس جبرانی
لف)رشته مرتبط با دوره کارشناسی : نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارد.
ب)رشته غیرمرتبط با دوره کارشناسی: گذراندن 8 واحد دروس جبرانی.
نکته 1 : در تمامی موارد فوق برنامه ریزی و ارائه دروس با نظر شورای آموزشی دانشگاه صورت می پذیرد.
جهت گرفتن تأییدیه تحصیلی دوره متوسطه برای دانشجویان کاردانی
یک برگ تصویر مدارک فارغ التحصیلی مقاطع مذکور را به اداره پست، باجه تأییدیه ارزش تحصیلی ارائه داده و پس از انجام اقدامات لازم، برگه های رسید پستی را به اداره آموزش کل دانشگاه تحویل دهند.

فراغت از تحصیل
دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقت گذرانده باشد فارغ الحصیل آن دوره شناخته می شود .

ارسال نظر

0 نظر

نظرات شما

پربازدیدترین

  • contract