دعوت به شرکت در مسابقات دانشجویان ورزشکار

 نظر به برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان در سطح کشور، دانشجویان ورزشکار و علاقه مند می توانند در هر کدام از رشته های مورد نظر، پس از مطالعه آیین نامه پیوست، با توجه به دستورالعمل های ذکر شده در آی