رویدادها

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (ترم تابستان ۱۴۰۱)

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (ترم تابستان ۱۴۰۱)


** تـذکـرات مهـم **


۱) انتخاب واحد تنها توسط دانشجو و فقط در تاریخ های ذکر شده فوق صورت می پذیرد و طبق تقویم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.


۲) براساس بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام انتخاب واحد برای دانشجو توسط واحد آموزش دانشگاه، ممنوع اعلام شده است. برهمین اساس هیچ تاریخی جهت انتخاب واحد حضوری دانشجو در دانشگاه اعلام نخواهد شد و زمان های اعلام شده در جدول فوق تنها فرصت انتخاب واحد درسامانه هم آوا می باشد.

۳) انتخاب واحد و پرداخت شهریه اینترنتی می باشد، لذا پرداخت شهریه علی الحساب خود به مبلغ ۶۵۰هزار تومان قبل از زمان اعلام شده در درگاه IDPAY پرداخت نمائید. در صورت حذف دروس اخذ شده ی دانشجو توسط سامانه هم آوا به علت عدم پرداخت، کلیه عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

ارسال نظر

0 نظر

نظرات شما