نشریه الکترونیک

کودک نت؛ ویژه نامه کودک و فضای مجازی

کودک نت؛ ویژه نامه کودک و فضای مجازی

الناز معتمدی ( مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد یک تهران)

ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ:
زﻫﺮه ﺑﺎزﯾﺎر، ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻣﻬﺘﺎب رﺳﻮلﻃﺎﺋﻤﻪ، ﻋﻔﺖ ﺷﺮﯾﻒ، ﻣﯿﻨﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ، ﺳﻤﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﻧﮋاد 
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺳﺮدﺑﯿﺮ : ﭘﺮواﻧﻪ ﻋﯿﺪی 
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای »ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﮕﺎری« زﯾﺮﻧﻈﺮ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد، ﻃﺮاﺣﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺘﺎد اﻟﻨﺎز ﻣﻌﺘﻤﺪی 

ارسال نظر

0 نظر

نظرات شما